Cadrul general
Plen oficiu
Organigrama
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Codul de conduita a personalului
Codul de bune Practici_site Eurostat RO
Raport activitate
Misiunea ONPSCB
Mass-media
Birou presa
Informatii de interes public
1. ROLUL OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și-a început activitatea încă din anul 1999, funcționând ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, care, în conformitate cu prevederile art. 26 alin (2) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, are ca obiect de activitate "[...] prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art.8 alin (1), Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie și Justitie", iar în situația în care se constată existența unor operațiuni suspecte de finanțare a unor acte de terorism sesizează de îndată și Serviciul Român de Informatii.

 

2. CADRUL LEGAL RELEVANT (a se vedea rubrica "LEGISLATIE")

 

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;

- Hotarârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;

- Hotarârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

 

3. MANAGEMENTUL ȘI PERSONALUL ANGAJAT AL INSTITUȚIEI

Oficiul este condus de un președinte, numit de Guvern din rândul membrilor Plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite. Plenul Oficiului este structura deliberativă și de decizie, format din câte un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, Băncii Naționale a României, Curții de Conturi și Asociației Române a Băncilor și este numit în funcție pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituțiilor reprezentate. Activitatea deliberativă și de decizie a Plenului se referă la lucrările de specialitate analizate.

Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analiști financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenți analiști, precum și personal contractual care ocupă funcții specifice sectorului bugetar, format din șoferi și muncitori necalificați.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, a cărui organigramă a fost aprobată prin Hotarârea Guvernului nr. 1599/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

 

 

4. FUNCȚII PRINCIPALE

Funcțiile de bază ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în conformitate cu prevederile legale în materie, respectiv Legea nr. 656/2002, republicată, și H.G. nr. 1599/2008, sunt următoarele:

- Colectarea, procesarea și analiza informațiilor financiare. În conditiile în care, din analiza datelor și informațiilor prelucrate la nivelul instituției, rezultă indicii temeinice cu privire la spălarea banilor, Oficiul sesizează de îndată Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justitie, iar în situația în care se constată finanțarea unor acte de terorism, instituția noastră sesizează de îndată și Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a actelor de terorism, în conformitate cu prevederile legii speciale, fiind astfel conturată funcția de diseminare a informațiilor către autoritățile competente;

- Supravegherea, verificarea și controlul entităților raportoare care nu sunt supravegheate de o altă autoritate de supraveghere prudențială, a cărei implementare constă în totalitatea activităților de evaluare și monitorizare sistematică a indicatorilor de risc de spălare de bani realizate la sediul Oficiului - off-site și la sediul entităților raportoare - on site;

- Funcția Oficiului de factor responsabil în procesul de implementare a regimului sancțiunilor internaționale, urmare intrării în vigoare a Legii nr. 217/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr.202/2008 privind punerea în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale, luând în considerare calitatea sa de supraveghetor pentru acele entități raportoare care nu au o autoritate de supraveghere prudențială, conform legii speciale;

- Prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism. Oficiul, prin atribuțiile conferite de legislația în materie, are un rol important în prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism, fapt ce a determinat ca instituția să fie parte componentă a Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (S.N.P.C.T.), participând activ, potrivit competențelor sale, atât la activitatea de stopare a unor eventuale fluxuri de finanțare a grupărilor teroriste, cât și la analizarea și evaluarea riscurilor la care se expun entitățile raportoare.

- Primirea, procesarea și analiza cererilor de informații. În scopul efectuării unor analize complexe, cât mai ample care implică tranzacții financiare cu elemente de extraneitate, FIU România activează pe plan internațional, punând accentul pe intensificarea schimbului de informații cu instituțiile străine care au funcții asemănătoare, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării actelor de terorism, în conformitate cu prevederile legale.

- Cooperarea Oficiului cu autoritățile competente naționale și internaționale, în vederea îndeplinirii cu operativitate a activității sale specifice.

- Managementul resurselor umane, financiare și contabile și realizarea activității de audit public intern.

În conformitate cu prevederile legale, Oficiul primeste de la entitățile raportoare trei tipuri de rapoarte:

- Raportul de tranzacții suspecte,

- Raportul privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro,

- Raportul pentru transferurile externe în și din conturi pentru sume a căror limita minimă este echivalentul în lei a 15.000 euro.

Decizia nr.674/29.05.2008 stabilește forma și conținutul celor trei tipuri de raportoare sus-menționate.

Pe plan internațional, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a devenit membru al Grupului Egmont încă din luna mai 2000. Grupul Egmont este o organizație internațională a Unităților de Informații Financiare, creată în anul 1995, care asigură cadrul de eficientizare a cooperării privind schimbul de informații, instruire, schimb de experiență și de know-how în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

În prezent, Grupul Egmont are 126 membri.

În conformitate cu Cele mai bune practici, Unitățile de Informații Financiare furnizează informații financiare, pe principiul reciprocității, în baza unui Memorandum de Înțelegere (MOU) standard, ce este negociat și încheiat între membrii Egmont.

De asemenea, pe linia schimbului de informații, menționăm că la nivelul UE a fost creată platforma europeană FIU.NET prin intermediul căreia se concretizează cooperarea între Unitățile de Informații Financiare din Statele Membre în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Din punct de vedere tehnic, FIU.NET este un sistem securizat format dintr-o rețea de computere descentralizate, desemnată pentru conectarea Unităților de Informații Financiare din Uniunea Europeană folosind tehnologia modernă în realizarea schimbului de informații financiare.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a devenit membru al Rețelei FIU.NET în anul 2004, urmare Proiectului PHARE Regional 2003-2005, derulat și implementat de Biroul FIU.NET, aflat în cadrul Ministerului de Justiție din Olanda.

În prezent, în cadrul Proiectului FIU.NET Unlimited HOME/2011/ISEC/MO/FIU.NET (2011-2013), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor are calitatea de Partener în organismul de conducere al acestui proiect.

© 2017 GTS Telecom. All rights reserved.
GTS Telecom